Veel gestelde vragen

De Leeuw Assuradeuren is een gevolmachtigd agent. Op deze pagina staan de veel gestelde vragen over een gevolmachtigde agent zoals ze te vinden zijn op de website van de NVGA. U kunt de informatie ook downloaden als pdf-bestand.


Hebben jullie een fraudebeleid?

In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. Uw klant vertrouwt op een goede afhandeling van zijn schade. Wij vertrouwen erop dat we correcte informatie krijgen. Uit diverse onderzoeken blijkt helaas dat een kleine groep dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Ook merken we dat ‘eerlijke’ klanten voorstander zijn van een hardere aanpak van verzekeringsfraude. Bekijk hier ons fraudebeleid.

Een klacht en dan?

Of het nu gaat om verzekeringen, hypotheken of de koop van uw woning, bij De Leeuw kunt u rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Wij hopen dat onze werkwijze u bevalt. Mocht u echter een klacht hebben, dan vernemen wij dit graag van u. Klachten zijn een belangrijke bron voor toekomstige kwaliteitsverbeteringen. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren, dan zoeken we samen naar een oplossing.


Door het klachtenformulier te downloaden kunt u uw klacht per post of e-mail aan ons melden. U kunt zich hierbij richten tot onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na ontvangst van uw klacht wordt deze behandeld volgens een interne klachtenprocedure.

Wat is een gevolmachtigd agent?

Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet.

Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een gevolmachtigd agent is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde – zijn volmacht(en). Daardoor kan hij u beter en sneller van dienst zijn.


Wat gebeurt er als de gevolmachtigde en de bemiddelaar een conflict hebben?

‘Indien de organisatie zowel de functie van tussenpersoon als volmachtbedrijf uitoefent, zijn adequate maatregelen genomen om in het geval van conflicterende situaties, een zorgvuldige uitoefening van het volmachtbedrijf te bewerkstelligen’.

 

Inventarisatie conflicterende situaties:

Tussenpersoon Volmacht
Acceptatie  
indienen van aanvragen acceptatie van aanvragen
wijzigen bestaande polis acceptatie/verwerken wijzigingen
opzeggen van lopende polis royement om moverende redenen
toezeggen b/m korting auto acc. bepalen feitelijke aanvangskorting
beveiliging/preventieniveau auto en brandverzekeringen e.d. feitelijke acceptatierichtlijnen hanteren
poging clausules te beperken hanteren juist acceptatie of instructies
maken van offertes hantering juiste tarief/hoe te accepteren
Schade  
belangenverstrengeling client/wederpartij objectieve beoordeling/verwerking
discussie over hoogte van een schade zorgvuldige behandeling
discussie over polisdekking formeel standpunt innemen
geen dekking/coulance uitkering standpuntinname al dan niet coulance

 

Beleid inzake de handelswijze t.a.v. conflicterende situaties
Binnen de organisatie van De Leeuw Groep bestaat de tussenpersoon en het volmachtbedrijf uit twee verschillende rechtspersonen, te weten 

- De Leeuw Verzekeringen bv
- De Leeuw Assuradeuren bv

 

Beide bv's hebben hun eigen verantwoordelijkheden, die ook door leidinggevenden van elke rechtspersoon worden uitgeoefend. Het streven van de tussenpersoon is het op de juiste manier beheren van de portefeuille en deze uit te bouwen, dit toegespitst op het onderbrengen van de verzekeringen bij het volmachtbedrijf De Leeuw Assuradeuren bv.

 

Het volmachtbedrijf heeft zijn verantwoordelijkheid conform de instructies van volmachtgevers het volmachtbedrijf op een juiste manier uit te voeren. Enerzijds groei bewerkstelligen, anderzijds verantwoordelijk acceptatiebeleid en professionele schadeafwikkeling nastreven.

 

Beide bedrijven hebben hun verantwoordelijke mensen in dienst, welke ingeval van conflictsituaties (indien onderling overleg tussen medewerkers onderling geen soelaas biedt) betrokken raken bij specifieke zaken/dossiers. De medewerkers van de tussenpersoon zullen de belangen van relatie behartigen, het volmachtbedrijf zal de belangen van verzekeraar behartigen, een en ander conform voorwaarden en instructies van betreffende volmachtgevers. Ook kunnen voor finale besluitvorming de directies van de verschillende bedrijven bij de betreffende dossier betrokken raken.

Mocht er een situatie ontstaan waarbij het onderlinge overleg niet leidt tot een gewenst compromis, zullen de partijen niet schromen om:
- volmachtbedrijf: de zaak voor te leggen aan volmachtgever, teneinde zijn visie op een specifiek dossier te geven
- tussenpersoon: dossier voor te leggen aan andere deskundige medewerkers met de bedoeling zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn omtrent het dossier

 

Een probleemdossier zal als volgt behandeld worden

Stap 1: overleg tussen de betrokken medewerkers, indien geen oplossing
Stap 2: overleg tussen de hoofden van de afdelingen, uitkomst niet bevredigend dan
Stap 3: informatie inwinnen omtrent de problematiek bij overige collega's/volmachtgevers
Stap 4: teneinde met de voorhanden zijnde objectieve informatie de problematiek voorgelegd
wordt aan de directies van de verschillende disciplines om te komen tot een
uiteindelijke uitspraak.

Kan een gevolmachtigd agent ook tussenpersoon zijn?

Ja. Het eigen volmachtbedrijf wordt dan gebruikt om de advies- en bemiddelingsactiviteiten te ondersteunen. Er zijn ook gevolmachtigd agenten die met meerdere bemiddelaars samenwerken, van enige tientallen tot vele honderden. Grote volmachtbedrijven fungeren populair gezegd als financiële groothandel.

Hoe word ik daar wijzer van?

Een financieel dienstverlener die niet alleen tussenpersoon is maar ook gevolmachtigd agent, biedt u tal van voordelen. Hij behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen, financieringen, hypotheken of andere financiële producten volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van verzekeraar of bank. Dat is sneller en efficiënter. U loopt daarbij geen enkel risico: banken en verzekeraars zijn gebonden aan wat de financiële dienstverlener als hun gevolmachtigd agent met u heeft afgesproken.

Hoe weet ik of een financieel dienstverlener een gevolmachtigd agent is?

Briefhoofd of website brengen meestal snel uitkomst. Of raadpleeg de polis: als een polis of overeenkomst is ondertekend door de financieel dienstverlener in plaats van door de verzekeringsmaatschappij of bank, hebt u vrijwel zeker te maken met een gevolmachtigd agent. U kunt ook het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen; de ledenlijst van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven vindt u op www.nvga.org.

En bij schade?

De financiële dienstverlener regelt dat als gevolmachtigd agent ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?

Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of fabriekscomplex, een individuele of collectieve ziektekostenverzekering, de gevolmachtigd agent is een professional die het juiste financiële product kan leveren. De gevolmachtigd agent kan u naast standaard financiële producten van banken en verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmachtproduct. Hij kan de prijs of voorwaarden van een standaard maatschappijproduct zelf aanpassen.

Hij kan ook een nieuw financieel product samenstellen als dat beter aansluit bij uw situatie. Boven een dergelijke polis of overeenkomst komt vaak de kantoornaam van de gevolmachtigd agent te staan. De gevolmachtigd agent kan ook zelf een nieuw financieel product ontwikkelen en dat onder eigen merknaam op de markt brengen. Een eigen volmachtproduct is het ‘huismerk’ van de gevolmachtigd agent.

Hoe kan ik zien of ik een volmachtproduct heb?

Heel eenvoudig. De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld. Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld: 50% verzekeringsmaatschappij X, 30% verzekeringsmaatschappij Y en 20% procent verzekeringsmaatschappij Z.

Is een volmachtproduct even goed als een maatschappijproduct?

Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polisbeheer en schadeafwikkeling hebt u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent.

Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

Nee. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars en banken veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van deze partijen een aparte vergoeding. U betaalt niets extra’s. Deze aparte vergoeding is alleen bestemd voor de volmachtwerkzaamheden. Verricht de gevolmachtigd agent ook andere diensten, zoals advisering en bemiddeling, dan wordt hij daarvoor op dezelfde wijze betaald als andere tussenpersonen. Dat kan via de premie, een vaste service fee, een uurtarief of op abonnementsbasis. Vraag uw gevolmachtigd agent naar zijn Dienstenwijzer of Dienstverleningsdocument. Daarin leest u alles over zijn dienstverlening en honorering.

Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?

Zeker! Een gevolmachtigd agent voldoet volledig aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld. Bovendien stellen banken en verzekeraars die een volmacht aan een financieel dienstverlener verlenen nog eens extra voorwaarden van vakbekwaamheid, transparantie en integriteit. De meeste gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert.

 

Kijk op www.nvga.org. Alle gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening, postbus 93257, 2509 AG Den Haag of kijk op www.kifid.nl.


Heeft uw klacht betrekking op een zorgverzekering dan kunt u terecht bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), postbus 29, 3700 AG Zeist, www.skgz.nl.

Hoe onafhankelijk is de gevolmachtigd agent?

De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één tot soms tientallen verzekeraars en banken. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Maar hij is niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de partijen waarvan hij een volmacht heeft. Wel zal hij in beginsel kiezen voor een volmachtproduct als dat voor u passend is, omdat hij de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand heeft.


direct contact

Rob van der Meij (Hoofd Schadeafdeling)

Bel mij op 071 - 405 16 16
Of stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.